VOP

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti CBLH Capital s.r.o.

IČ 260 85 861

se sídlem Brno – Horní Heršpice, Pražákova 752/50d, PSČ 619 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 946 82

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „smlouva“) obchodní společnosti CBLH Capital s.r.o., IČ 260 85 861, se sídlem Brno – Horní Heršpice, Pražákova 752/50d, 619 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 946 82 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu e-shopu a poskytování souvisejících služeb (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem a třetí osobou (dále jen „klient“, poskytovatel a klient společně jen „smluvní strany“).

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky a ceník služeb. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Smlouvu může s poskytovatelem uzavřít pouze fyzická osoba podnikající v souladu s ust. § 420 OZ nebo právnická osoba.

4. Je-li ustanovení smlouvy odlišné od ustanovení těchto obchodních podmínek, přednost má ustanovení obsažené ve smlouvě.

5. Smlouvou dle těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí jednak klasická oboustranně podepsaná písemná smlouva, nebo také smluvní vztah vzniklý vyplněním objednávky prostřednictvím on-line formuláře a následné akceptace ze strany poskytovatele (viz článek III. těchto všeobecných obchodních podmínek).

 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi k dočasnému užívání za úplatu aplikaci – internetový obchod vytvořený poskytovatelem pomocí šablon (dále jen „e-shop“) spolu s technickou podporou, a závazek klienta uhradit poskytovateli odměnu za poskytované služby.

2. Technickou podporou se rozumí především:

a) zajištění zabezpečeného přístupu pro administraci e-shopu, konkrétně pro administraci prezentační části aplikace (tzv. front-end)

b) aktualizace softwaru – jádra e-shopu (aktualizace se nevztahují k prezentační části aplikace, v případě jádra e-shopu nebo šablony e-shopu upravených na míru platí odst. 3 písm. b) a c) tohoto článku)

c) opravy vad e-shopu

d) telefonická/e-mailová technická podpora k obsluze systému, a to každý pracovní den od 9:00 do 17:00

e) sledování zatížení prezentace a případných útoků z internetu

f) další povinnosti poskytovatele dle čl. X níže (Servisní ujednání a podpora)

3. E-shop může být klientovi poskytnut tak, že:

a) jádro e-shopu a šablona e-shopu budou pocházet ze standardizované nabídky poskytovatele, přičemž jádrem e-shopu se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí samotný výsledek programátorské činnosti zajištující chod a funkcionalitu e-shopu (PHP skripty a MySQL databáze) a šablonou e-shopu se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí design vytvoření e-shopu formou HTML 5 a CSS scriptů.;

b) jádro e-shopu bude ze standardizované nabídky poskytovatele a šablona e-shopu bude vytvořena klientovi na míru. Klient bere na vědomí, že pokud se jedná o šablonu e-shopu vytvořenou na míru, nemusí být standardně systémem aktualizována. V případě, že bude chtít klient využívat modulů a aktualizací jádra e-shopu ve smyslu odst. 2. písm. b) tohoto článku, které byly vydány po prvotním nastavení šablony, bude nutné šablonu e-shopu aktualizovat ručně a za tuto aktualizaci uhradit odměnu dle čl. IV odst. 7 těchto podmínek;

c) jádro e-shopu bude upraveno klientovi na míru. Klient bere na vědomí, že pokud se jedná o jádra e-shopu upravené na míru, je nutné aktualizace jádra e-shopu ve smyslu odst. 2. písm. b) tohoto článku provádět ručně a je nutné za tyto aktualizace uhradit odměnu dle čl. IV odst. 7 těchto podmínek.

4. E-shop je po celou dobu trvání smluvního vztahu provozován na serverech poskytovatele.

5. E-shop je klientovi poskytován v blanketní formě, tedy s univerzálně přednastavenou prezentační částí aplikace. Individuální úprava prezentační části aplikace a doplnění produktů do e-shopu není předmětem smlouvy.

6. Klient nemá nárok na předání zdrojových kódů e-shopu, není oprávněn do zdrojových kódů e-shopu nahlížet ani s nimi jakkoliv manipulovat.

 

III. Uzavření smlouvy

1. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace řádně vyplněné objednávky klienta, učiněné prostřednictvím e-mailem nebo on-line formuláře, umístěného na webových stránkách poskytovatele.

2. Objednávka je řádně vyplněna v případě, že jsou řádně a pravdivě vyplněny veškeré informace výslovně vyžadované elektronickým objednávkovým formulářem, kdy se jedná především o identifikační údaje klienta, technické specifikace poptávaného e-shopu, zvolené varianty dle čl. II odst. 3 aj. Není-li v objednávce, ani v jiné předchozí písemné komunikaci, uveden výběr varianty dle čl. II. odst. 3 obchodních podmínek,

tak platí, že klient objednává variantu dle čl. II. odst. 3 písm. a) obchodních podmínek – tedy jádro e-shopu i šablonu e-shopu dle standardizované nabídky poskytovatele.

3. Poskytovatel zašle klientovi akceptaci objednávky prostřednictvím e-mailové pošty, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Za akceptaci objednávky se považuje taktéž vystavení faktury za poskytované služby a její doručení klientovi.

4. Jestliže poskytovatel ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku objednávku neakceptuje, považuje se objednávka za odmítnutou.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout podanou objednávku bez udání důvodu.

6. Jestliže některý z požadavků klienta, specifikovaných v objednávce, nemůže poskytovatel splnit, poskytovatel může zaslat klientovi prostřednictvím elektronické pošty novou nabídku, zohledňující požadavky klienta a možnosti poskytovatele, s žádostí o stanovisko klienta. Takováto nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smluvní vztah je v takovém případě uzavřen až přijetím této nabídky klientem.

7. Klient je oprávněn vzít objednávku zpět nejpozději do dne její akceptace, a to písemnou formou.

8. Ke změně řádně uzavřené smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou stran, kdy požadavek písemné formy je splněn i v případě uzavření dohody prostřednictvím elektronické pošty či faxu.

9. Po uzavření smlouvy zřídí poskytovatel klientovi klientský účet (dále jen „klientský účet“). Přihlašovací údaje do klientského účtu zašle poskytovatel klientovi prostřednictvím elektronické pošty. Klient není oprávněn umožnit přístup ke klientskému účtu či jeho využívání třetím osobám.

10. Klientský účet obsahuje údaje uvedené klientem v objednávce. Klient je povinen veškeré uvedené údaje při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

 

IV. Odměna

1. Výše odměny poskytovatele za plnění dle smlouvy je stanovena aktuálním Ceníkem nebo individualizovanou cenovou nabídkou zaslanou emailem, standardizovaný ceník je dostupný na https://www.404.cz/cenik a je platný ke dni uzavření smlouvy

2. Odměna je stanovena jako paušální, a to vždy za jedno byť jen započaté fakturační období. Délka fakturačního období je sjednána ve smlouvě postupem dle čl. III.

3. Odměna je vždy splatná předem, a to nejpozději 5 pracovních dní před zahájením příslušného fakturačního období, na základě faktury vystavené poskytovatelem.

4. Faktura vystavená poskytovatelem musí obsahovat veškeré náležitosti dle účinných právních předpisů. Uzavřením smlouvy klient výslovně souhlasí s tím, že faktura mu bude zasílána elektronicky, a to zasláním do klientského účtu klienta.

5. Povinnost klienta uhradit odměnu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

6. Odměna poskytovatele nezohledňuje případné vícepráce. Vícepracemi se rozumí především poskytování služeb nad rámec dohody dle smlouvy či opravy závad systému e-shopu, které byly způsobeny z důvodů na straně klienta či osoby, které klient umožnil přístup do klientského účtu, případně závady způsobené napojením e-shopu na programy třetích stran.

7. V případě potřeby víceprací bude klientovi účtována cena ve výši 1.500,- Kč bez DPH za hodinu práce. V případě potřeby ruční aktualizace šablony e-shopu ve smyslu čl. II. odst. 3 písm. b) bude klientovi účtována cena ve výši 1.500,- Kč bez DPH za hodinu práce. V případě potřeby ruční aktualizace jádra e-shopu ve smyslu čl. II. odst. 3 písm. c) bude klientovi účtována cena ve výši 1.500,- Kč bez DPH za hodinu práce. Celková cena víceprací nebo ručních aktualizací bude klientovi účtována ve fakturačním období následujícím po období, ve kterém byly vícepráce či aktualizace provedeny.

8. Neuhradí-li klient odměnu řádně a včas, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění dle smlouvy až do doby uhrazení závazku klienta včetně zákonných úroků z prodlení a případných smluvních pokut. Přerušení plnění dle smlouvy nemá vliv na povinnost klienta uhradit všechny splatné závazky. Současně vzniká poskytovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy k úhradě. Za doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty se považuje doručení faktury na úhradu smluvní pokuty do klientského účtu klienta. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

9. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího dle čl. IX. odst. 6. před koncem sjednané doby, vzniká poskytovateli nárok na aktivační a instalační poplatek ve výši 1 ,- Kč. Poskytovatel je oprávněn svou pohledávku z titulu aktivačního a instalačního poplatku jednostranně započíst vůči pohledávce klienta na vrácení odměny za nevyužitou část původně sjednané doby trvání smlouvy.

10. Poskytovatel si vyhrazuje právo výši sjednané odměny každoročně navyšovat o míru inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Míra inflace je vyhlašována každoročně Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž je vyhlašována.

 

V. Poskytnutí plnění

1. Plnění dle smlouvy se považuje za poskytnuté okamžikem aktivace e-shopu. E-shop je aktivovaný okamžikem jeho zveřejnění na veřejně dostupné internetové doméně.

2. Poskytovatel je povinen aktivovat e-shop ve lhůtách sjednaných smlouvou, nikoliv však dříve, než dojde k úhradě odměny za dané fakturační období. V případě prodlení s úhradou odměny je poskytovatel povinen aktivovat e-shop ve lhůtě 5 pracovních dnů od provedení úhrady. O aktivaci e-shopu bude klient bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím elektronické pošty či interního sdělení v klientském účtu.

3. Klient je povinen e-shop neprodleně po doručení oznámení o jeho aktivaci zkontrolovat. Zjevné vady e-shopu je klient povinen nahlásit poskytovateli nejpozději

do dvou dnů od jeho aktivace. K oznámením o zjevných vadách, které budou učiněny po této lhůtě, se nepřihlíží a klient ztrácí nárok uplatňovat práva z vadného plnění.

4. Před aktivací e-shopu může klient požádat o zpřístupnění a poskytovatel zpřístupní neveřejnou demoverzi e-shopu za účelem seznámení se s funkcemi e-shopu a ověření úplnosti sjednaného plnění.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen zajistit klientovi řádné a ničím nerušené užívání e-shopu.

2. Za porušení povinností dle odst. 1., odst. 2. tohoto článku těchto podmínek se nepovažuje:

a) omezení či pozastavení provozu e-shopu na dobu nezbytně nutnou pro výkon technické podpory. Omezení či pozastavení provozu e-shopu je poskytovatel povinen klientovi ohlásit nejméně 1 den předem, a to prostřednictvím klientského účtu;

b) omezení či pozastavení provozu e-shopu z důvodu pádu či poškození hostingu či serveru;

c) omezení či pozastavení provozu e-shopu z důvodu útoku třetí strany, který nemohl provozovatel při vynaložení odpovídajícího úsilí a zdrojů odvrátit.

3. Klient se zavazuje při provozu e-shopu dodržovat právní předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, obchodní zvyklosti a dobré mravy, především se zavazuje nabízet v e-shopu k prodeji pouze zboží nebo služby, k jehož prodeji je oprávněn a jehož prodej prostřednictvím komunikace na dálku není zakázán.

4. Klient je povinen veškerá vlastní data obsažená v e-shopu zálohovat na vlastním serveru či datovém uložišti. Pro tento účel e-shop nabízí možnost hromadného exportu produktů a zákaznických dat, tj. objednávek, zákaznických účtů apod.

5. Klient není oprávněn předat e-shop k užívání třetí osobě.

6. Klient je povinen informovat Poskytovatele o jakékoliv reklamní či marketingové akci, která může způsobit nadměrnou, nebo neúměrně vysokou návštěvnost e-shopu. Nadměrnou návštěvností se považuje více jak 5 000 návštěvníků za hodinu. Klient je povinen vyčkat se spuštěním takové reklamní či marketingové akce do schválení ze strany poskytovatele a potvrzení, že e-shop je schopen takovou návštěvnost pojmout. V případě, že klient nesplní svou informační povinnost, nebo nevyčká souhlasu poskytovatele, je poskytovatel oprávněn provoz e-shopu dočasně pozastavit, pokud by tento svou nadměrnou zátěží omezoval provoz serveru, na kterém je umístěn.

7. Smluvní strany jsou povinny zdržet se veškerého jednání, které by bylo byť jen způsobilé poškodit dobré jméno a pověst smluvních stran. V případě porušení této povinnosti je odpovědná smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy k úhradě. Za doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty se považuje doručení faktury na úhradu smluvní

pokuty do klientského účtu nebo do e-mailové schrány klienta. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

8. Poskytovatel garantuje dostupnost ne nižší než 98% (tedy e-shop je dostupný pro veřejnost nejméně po 98% ročního časového fondu.)

 

VII. Odpovědnost smluvních stran

1. Klient je odpovědný za obsah a data zveřejněná a umístěná v e-shopu.

2. Vznikne-li poskytovateli v důsledku porušení povinnosti klienta dle těchto podmínek jakákoliv škoda, je klient povinen poskytovateli tuto škodu nahradit. Škodou se rozumí taktéž náklady vynaložené poskytovatelem na právní zastoupení při vymáhání vzniklé škody, jakož i při zastupování v řízení či sporu, zahájeném z důvodů na straně klienta.

3. Poskytovatel neodpovídá za vady e-shopu ani škody způsobené klientovi, byly-li zapříčiněny klientem neodborným zásahem, třetími osobami (ledaže tyto třetí osoby mohly způsobit škodu díky nedostatečným bezpečnostním opatřením, které je jinak povinen zavést poskytovatel v souladu s článkem X.1 těchto obchodních podmínek) nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost:

a) vložením nesprávných údajů do e-shopu klientem, chybným postupem klienta při vkládání informací nebo souborů do e-shopu nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných v e-shopu

b) napadením lokální sítě klienta či jeho počítačů škodlivým softwarem (např. spyware, malware aj.) či cíleným útokem třetích osob na e-shop či na server, na kterém je e-shop umístěn, ledaže takový útok byl způsoben mimo jiné i díky nedostatečným bezpečnostním opatřením, které je jinak povinen zavést poskytovatel v souladu s článkem X.1 těchto obchodních podmínek

c) neodborným zásahem do e-shopu, jeho systémového programového vybavení a prostředí, neodbornou správou systému klientem

d) nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, nesprávnou funkcí softwaru třetí osoby, které neaplikoval poskytoval, a které běží současně s e-shopem

e) přerušením poskytování služeb (tj. zveřejnění e-shopu, poskytování technické podpory), ztrátou či poškozením dat z důvodu zásahu vyšší moci, poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie nebo výpadku internetového připojení nezpůsobeného poskytovatelem, ledaže taková situace nastala i díky zanedbání řádné péče poskytovatele

4. Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku ztráty nebo poškození dat klienta, která klient v souladu s obchodními podmínkami řádně nezálohoval. Náklady spojené s rekonstrukcí a opravou ztracených či znehodnocených dat jde k tíži klienta. Tento odstavec se neuplatí, pokud je ztráta dat způsobena v důsledku zanedbání řádné

péče poskytovatele anebo pokud před plánovaným výpadkem či úpravou e-shopu neupozornil klienta na nutnost zálohovat veškerá data těsně před takovým výpadkem.

5. Smluvní nejsou oprávněny uplatňovat vůči sobě navzájem nárok na náhradu ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s porušením povinností dle smlouvy s výjimkou případů, kdy škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné smluvní strany, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak.

 

VIII. Licenční ujednání

1. Klient uzavřením smlouvy bere na vědomí, že e-shop je svým charakterem autorské dílo dle § 2 z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v aktuálním znění (dále jen „autorský zákon“), a jako takový požívá zvláštní ochrany dle autorského zákona.

2. Za účelem řádného plnění dle smlouvy poskytovatel společně s nájmem e-shopu uděluje klientovi taktéž nevýhradní licenci k výkonu práva užívat e-shop k účelu dle smlouvy a obchodních podmínek.

3. Právem užívat e-shop se rozumí právo upravit prezentační část autorského díla, a to v rozsahu umožněném provozovatelem, právo vložit do autorského díla taková vlastní data, informace a údaje nezbytné pro řádný provoz e-shopu (tj. logo nebo loga klienta nebo obchodních partnerů klienta, informace o produktech, cenách, všeobecných podmínkách prodeje, provozovateli e-shopu apod.)(dále jen „vlastní data“). Klient není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat či jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do jakýchkoliv označení subjektů umístěných nebo uložených v e-shopu nebo jakékoliv jeho části, především není oprávněn jakkoliv skrýt či odstranit označení autora díla a poskytovatele.

4. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech vlastních datech a taktéž prohlašuje, že stejnou mlčenlivostí zavázal i další osoby, které budou ve jménu poskytovatele vykonávat úkoly ze smlouvy a obchodních podmínek.

5. Klient není oprávněn autorské dílo ani jeho část rozmnožovat, rozšiřovat jej, předávat třetím osobám, upravovat (s výjimkou úprav prezentační části autorského díla dle odst. 2. tohoto článku obchodních podmínek) či zahrnout do souboru autorských děl.

6. Klient není oprávněn udělit žádné třetí osobě podlicenci, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

7. V případě nejistoty, zda má klient právo užít autorské dílo způsobem, který není v tomto článku výslovně specifikován se má za to, že klient toto právo nemá.

8. Klient je povinen zdržet se provádění zpětné analýzy, rekompilace, převodu ze zdrojového kódu e-shopu, přístupu ke zdrojovému kódu e-shopu, jakož i jakémukoliv šíření e-shopu třetím osobám; tím nejsou dotčena práva klienta ve smyslu § 66 autorského zákona

9. Licence se sjednává na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy, neomezeně pro celé území České republiky a Slovenska.

10. Poruší-li klient licenční ujednání dle tohoto článku těchto podmínek či povinnosti vyplývající z autorského zákona, je povinen uhradit poskytovateli veškerou vzniklou škodu, a to včetně ušlého zisku a bezdůvodného obohacení.

11. Pokud dojde k pravomocnému prohlášení úpadku poskytovatele nebo bude pravomocně rozhodnuto o vstupu poskytovatele do likvidace, stává se licence udělená touto smlouvou licencí na dobu neurčitou. V takovém případě je poskytovatel povinen zpřístupnit klientovi příslušné zdrojové kódy.

 

IX. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne jejího podpisu nebo emailového odsouhlasení oběma stranami. Výpovědní doba je jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušeného kalendářního měsíce.

2. Po uplynutí sjednané doby se smlouva automaticky prolonguje na dobu určitou v délce sjednané ve smlouvě, neoznámí-li jedna ze smluvních stran druhé, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem. Oznámení dle předchozí věty musí daná smluvní strana učinit nejpozději ve lhůtě 15 dnů před předpokládaným ukončením smlouvy. K později učiněnému prohlášení se nepřihlíží.

3. K ukončení smlouvy dojde

a) uplynutím sjednané doby, oznámí-li některá ze smluvních stran, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem

b) dohodou smluvních stran

c) odstoupením od smlouvy

4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smluvních povinností ze strany klienta. Za hrubé porušení smluvních povinností se rozumí především:

a) prodlení s jakoukoliv úhradou dle smlouvy po dobu delší než 15 dnů

b) opakované prodlení s úhradou dle smlouvy, kdy opakovaným prodlením se rozumí prodlení nejméně ve dvou případech v období 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

c) zveřejnění obsahu, dat či informací v rozporu s čl. VI. odst. 3. těchto podmínek, tedy informací a dat, které jsou v rozporu se závaznými právními předpisy

d) prokazatelné porušení autorských práv ze strany klienta

e) neoprávněné předání e-shopu k užívání třetí osobě

5. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) klient vstoupil do likvidace

b) vůči klientovi byl podán insolvenční návrh

c) byl u klienta zahájen výkon rozhodnutí či exekuce

6. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) poskytovatel omezí či pozastaví provoz e-shopu po dobu delší 3 dny. V takovém případě je klient oprávněn odstoupit od smlouvy poté, co

poskytovatele vyzve ke sjednání nápravy, poskytne mu dodatečnou lhůtu v délce nejméně 7 dní a poskytovatel ani v dodatečně poskytnuté lhůtě nesjedná nápravu. Nárok na odstoupení nevzniká v případě, kdy poskytovatel přeruší poskytování služeb v souladu s čl. IV. odst. 8., čl. VI. odst. 6. těchto obchodních podmínek.

b) klient nesouhlasí se změnou obchodních podmínek. V takovém případě je klient oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 pracovních dnů od zveřejnění nového znění obchodních podmínek.

c) poskytovatel vstoupil do likvidace

d) byl shledán úpadek poskytovatele

Účinky odstoupení od smlouvy se nevztahují na čl. IV. odst. 9, který platí i po případném odstoupení od smlouvy

7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě a musí obsahovat důvod pro podání odstoupení.

8. Smlouva zaniká okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran s výjimkou těch, které vzhledem k jejich povaze a dle vůle smluvích stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnosti mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele, jakož i povinnost klienta uživatele k úhradě splatných závazků.

 

X. Servisní ujednání a podpora

1. Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy provádět a zajišťovat pro klienta servis a uživatelskou podporu e-shopu, spočívající zejména v následujících činnostech:

a) zajištění funkčnosti a dostupnosti e-shopu pro klienta a koncové uživatele, tj. zajištění zprovoznění a zpřístupnění e-shopu a jeho nepřetržitý provoz a plnou funkčnost a přístupnost e-shopu dle smlouvy;

b) poskytování podpory klientům při řešení jejich požadavků, kontrola a úprava designu, sledování vytíženosti, podpora při údržbě administrativní aplikace a pravidelné zálohování a případná obnova dat;

c) udržovat technickou platformu a organizační opatření k zajištění bezpečnosti uchovávaných dat a fungování e-shopu na úrovni odpovídající běžnému standardu minimálně pro dodržení povinností vyplývajících z článku XI těchto obchodních podmínek.

2. Pro účely článku X. obchodních podmínek jsou definovány tyto pojmy:

a) „incident“ je událost, která způsobuje či může způsobovat přerušení nebo omezení kvality dodávané služby;

b) „incident kategorie A“ je stav, kdy e-shop není použitelný ve svých základních a klíčových funkcích nebo není dostupný pro většinu koncových uživatelů. Tento stav kritickým způsobem ohrožuje klíčové odpovědnosti, procesy a aktivity klienta, případně způsobuje větší finanční nebo jiné kritické škody;

c) „incident kategorie B“ je stav, kdy e-shop je ve své funkcionalitě omezen tak, že tento stav významně omezuje běžné použití e-shopu ze strany koncových uživatelů;

d) „incident kategorie C“ je stav, kdy e-shop není omezen ve své základní funkčnosti a případné je ve své funkcionalitě omezen tak, že tento stav lze uživatelsky vyřešit jiným způsobem;

e) „koncový uživatel“ jako osoba, která je odlišná od smluvních stran a připojuje se k e-shopu jako zákazník nebo potenciální zákazník klienta;

f) „maximální reakční doba“ je počítána od doby výskytu incidentu po dobu zahájení řešení přiděleným řešitelem, potvrzeném změnou stavu úkolu e-mailem. Do reakční doby se nezapočítává doba, kdy je požadována či poskytována oprávněná součinnost od klienta a doba, po kterou byly práce se souhlasem klienta přerušeny;

g) „maximální doba dočasného řešení“ je doba, do které musí poskytovatel poskytnout klientovi analýzu a návrhu řešení incidentu na své straně;

h) „maximální doba trvalého vyřešení“ je doba, do které musí poskytovatel vyřešit incident, který byl vznesen jako servisní hlášení. Tato doba počne plynout zahájením řešení přiděleným řešitelem nebo uplynutím maximální reakční doby, cokoliv nastane dřív a nezapočítává se do ní doba, kdy je požadována či poskytována oprávněná součinnost od klienta a doba, po kterou byly práce se souhlasem klienta přerušeny;

3. Při řešení incidentů je poskytovatel povinen dodržet lhůty stanovené níže:

Incident kategorie

Maximální reakční doba

Maximální doba dočasného řešení

Maximální doba konečného vyřešení

A

12 hodin

48 hodin

80 hodin

B

24 hodin

96 hodin

120 hodin

C

48 hodin

120 hodin

1 měsíc

Veškeré parametry uvedené výše se týkají pouze produkčního prostředí a nevztahují se na podporu mobilních zařízení a responzivních webových stránek. Doby uvedené v hodinách se počítají pouze z běžné pracovní doby, v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení poskytovatele s dodržením sjednaných lhůt maximální reakční doby, maximální doby dočasného řešení nebo maximální doby konečného vyřešení, je poskytovatel povinen klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši:

a) 200 Kč za každou hodinu prodlení v případě incidentu kategorie A;

b) 200 Kč za každou hodinu prodlení v případě incidentu kategorie B;

c) 200 Kč za každou hodinu prodlení v případě incidentu kategorie C.

Bez ohledu na výše uvedené, celková výše smluvní pokuty za prodlení poskytovatele s dodržením sjednaných lhůt maximální reakční doby, maximální doby dočasného řešení nebo maximální doby konečného vyřešení nepřekročí celkovou odměnu poskytovatele za bezprostředně předcházející fakturační období jednoho měsíce.

 

XI. Ochrana osobních údajů, používání cookies

1. V rámci plnění dle smlouvy je nezbytné, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje klienta a jeho zákazníků jako zpracovatel osobních údajů dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 24. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a to za účelem řádného plnění povinností dle smlouvy; mimo jiné podpory dle článku X. obchodních podmínek, zkvalitnění poskytovaných služeb, zajištění vyššího uživatelského komfortu e-shopu, realizace marketingových akcí, nabízení obchodu a služeb a zasílání informačních sdělení.

2. Klient prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy, tedy ještě před počátkem zpracovávání osobních údajů, informován a seznámen s informačním formulářem poskytovatele a byly tudíž splněny informační povinnosti poskytovatele dle čl. 13 GDPR.

3. Poskytovatel a všechny jím pověřené osoby se zavazují zajistit maximální úroveň ochrany soukromí a osobních údajů klientů, za tímto účelem uzavřeli strany zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů.

4. Za účelem snazšího používání klientského účtu a administrativního přístupu do e-shopu využívá poskytovatel v souladu se zákonem technologie cookies, spočívající v ukládání malého množství textových dat na zařízení uživatele (dále jen „cookies“)

5. Poskytovatel využívá dvou druhů cookies:

a) dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen do ukončení relace, sloužící k uchování informací při procházení z jedné webové stránky na druhou, čímž zajišťují správné fungování Portálu. Dočasné soubory Cookies se po ukončení relace nijak nezpracovávají;

b) trvalé soubory Cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele až do jejich odstranění, sloužící k identifikaci zařízení uživatele v případě opětovného použití Portálu. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti uživatele ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

6. Cookies shromažďují údaje o klientovi a jeho aktivitě. Získané informace slouží k vylepšení a dalšímu vývoji klientského účtu a administrativního přístupu, přizpůsobení dle preferencí konkrétního klienta.

7. Uzavřením smlouvy klient souhlasí s ukládáním souborů cookies, jakož i s jejich dalším zpracováním. Souhlas s ukládáním souborů cookies a jejich dalším zpracováním může klient kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla poskytovatele.

8. Ukládání souborů cookies může klient taktéž omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. V důsledku toho však může dojít k částečnému nebo úplnému omezení funkčnosti klientského účtu. Za škodu vzniklou v důsledku uvedeného omezení funkčnosti klientského účtu nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat, s účinností pro klienta ne však dříve než po uplynutí 12 měsíců; ustanovení článku I.4 není takovou změnou dotčeno

2. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Novou verzi obchodních podmínek je poskytovatel povinen zveřejnit na svých internetových stránkách, popř. prostřednictvím klientského účtu. Jestliže klient s novým zněním obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek dle čl. IX. odst. 6. písm. b) obchodních podmínek. Jestliže tak neučiní, má se za to, že obchodní podmínky akceptuje v plném rozsahu.

3. Úkony týkající se vzniku, změny a zániku smluvního vztahu s výjimkami uvedenými ve smlouvě a v obchodních podmínkách musí být doručena v písemné formě, a to formou osobního předání, doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či datovou schránkou. Při osobním předání se listina považuje za doručenou i odmítnutím převzetí. Při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovní licence se považuje zásilka za doručenou nejpozději uplynutím třetího pracovního dne po jejím odeslání. Při doručování prostřednictvím datové schránky se zásilka považuje za doručenou okamžikem přístupu do datové schránky, nejpozději pak uplynutím desátého dne po odeslání datové zprávy.

4. V případě, že se některé ustanovení obchodních podmínek bude prohlášeno za neplatné, nemá tato neplatnost vliv na ostatní ustanovení obchodních podmínek.

5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem se řídí závaznými právními předpisy České republiky.

6. V případě sporu je místně příslušným soud, v jehož obvodu má sídlo poskytovatel.

7. Každá ze smluvních stran má povinnost informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2018

VYZKOUŠEJTE NÁŠ
E-SHOP ZDARMA

CHCI ZASLAT DEMO VERZI

 

Kontaktujte nás: +420 732 855 854

Jsme vám k dispozici na telefonu po-pá 9-17 hod nebo si s námi domluvte osobní konzultaci zdarma, kde probereme Vaše individuální požadavky. Přijedeme za Vámi v okolí Prahy a Brna.

Máte zájem o naši demoverzi?

Vyplňte formulář a brzy se Vám ozveme s přístupem do testovacího rozhraní Vašeho nového e-shopu.

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.